Sesiunea septembrie 2019

Facultatea de Științe ale Comunicării organizează în luna septembrie sesiunea de admitere la programele de licență, în intervalul 09.09.2019-13.09.2019.

REZULTATE FINALE - ADMIȘI:

- învățământ la distanță   
- învățământ cu frecvență
  
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

Plata taxei de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă se va face la Casieria Rectoratului - P-ța Victoriei nr. 2a - sau prin Trezorerie, conform orarului.

Sesiunea iulie 2019

Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.12.2017. Detalii despre programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice

Misiunea programului Comunicare şi relaţii publice este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor, în producerea de mesaje scrise şi audiovizuale în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională. Specificul programului de studii constă în dobândirea de către absolvenţi a două competenţe suplimentare: comunicare profesională în limbi străine şi medierea comunicării în limbi străine.

Programul de studii universitare de licență Traducere și interpretare este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 25.06.2014. Detalii despre programul de studii universitare de licență Traducere si interpretare

Specializarea Traducere şi interpretare formează specialişti în domeniul traducerii şi al interpretării profesionale pentru domeniile ştiinţific, tehnic, economic, administrativ şi juridic. Pentru reuşita în acest domeniu sunt necesare cunoaşterea aprofundată a cel puţin două limbi moderne de circulaţie  şi a limbii române, un bagaj de cunoştinţe generale şi o motivaţie puternică de autoperfecţionare şi învăţare continuă. Programul de studii de licenţă Traducere şi interpretare este unicul program de acest fel din Regiunea de Vest a ţării.

IMPORTANT

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă oportunitatea studierii limbilor străine şi a unor discipline de specialitate în limbi străine în cadrul programelor de studii universitare de licenţă. Candidații la domeniul de licență Științe ale Comunicării vor face dovada cunoașterii unei limbi străine, iar cei pentru domeniul de licență Limbi moderne aplicate vor face dovada cunoașterii a două limbi străine, fie prin proba de competență lingvistică, fie prin documente justificative (adeverință, foaie matricolă liceu, certificat de competență lingvistică etc.) care să ateste că au studiat limba / limbile străine pentru care optează (dintre limbile engleză, franceză, germană) - v. Acte dosare înscriere.

Repartizarea cifrei de școlarizarea pentru admiterea la ciclul Licență

 Nr.
 crt.

Domeniul de licență

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare şi relaţii publice - ZI

75

60 15

Concurs de dosare

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ la distanță (ID)

Comunicare şi relaţii publice - ID

75

- 75

Concurs de dosare

3.

 Limbi moderne aplicate - învățământ cu frecvență (IF)

Traducere şi interpretare

60

50 10

Concurs de dosare

Formula de calcul pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în anul universitar 2018-2019, la ciclul licenţă

M = b, unde b = media la bacalaureat

OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2019
     
Anexa 1 - Domenii de studii, tipuri de concurs și media de admitere
     
Anexa 2 - Candidații premiați la competiții naționale și internaționale sunt admiși în UPT fără concurs de admitere!

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - Art. 25 din Metodologia de admitere

Taxe de studii pentru anul universitar 2019-2020 (HCA 40/16.04.2019)

Calendarul Admiterii la studii universitare de licenţă (toate specializările)
- sesiunea iulie 2019 -

 Înscriere candidaţi:

 15.07.2019 - 20.07.2019 (fără duminică);
 22.07.2019, orele 9.00-14.00

 Concurs dosare:

 22.07.2019 - orele 14,00

 Verificarea corectitudinii  datelor de către candidați:

 22.07.2019 - orele 14,00-16,00

 Rezultatele concursului de  dosare:

 23.07.2019 - ora 10.00

 Confirmări Runda I:

 23.07.2019 - orele 10.00-14.00
 24.07.2019 - orele 10.00-16.00

 Afişare Runda II:

 25.07.2019, ora 10.00

 Confirmări Runda II:

 25.07.2019, orele 10.00 – 14.00
 26.07.2019, orele 10.00 – 12.00

 Afişare Runda III:

 26.07.2019, ora 16.00

 Confirmări Runda III:

 26.07.2019, orele 16.00 - 18.00

 Rezultatele finale:

 26.07.2019, ora 20.00


Pentru forma de învățământ la distanță (ID) înscrierea candidaților se poate face, în perioada 01.07.2019-22.07.2019 online sau la sediul Centrului E-learning, sau, în perioada 15.07.2019-22.07.2019, la sediul Facultății de Științe ale Comunicării, Str. Traian Lalescu nr. 2a, etaj 3 sala C 302.

LISTE VERIFICARE

 • Candidați înscriși cu frecvență
 • Candidați înscriși la distanță   
 • Mediu rural
 • Etnie rromă
 • Olimpic

REZULTATE ADMITERE IULIE 2019

 • RUNDA 1 - candidați admiși
  • cu frecvență
  • olimpic
  • etnie rromă
  • rural
  • la distanță
  • în așteptare
 • RUNDA 2 - Lista candidaților admiși:
       - cu frecvență
       - rural
       - în așteptare
 • RUNDA 3 - Lista candidaților admiși

  REZULTATE FINALE

Plata taxei de școlarizare, pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă (inclusiv cei admiși la forma de invățământ la distanță), se va face după următorul program prin Dispoziție de încasare (întocmită la Rectorat, P-ța Victoriei nr. 2a etajul 2 cam. 205) și achitarea acesteia la Casieria Rectoratului (parter) până cel mai târziu 13 septembrie 2019. După achitarea fiecărei rate, studentul va prezenta obligatoriu la Decanatul Facultății de Științe ale Comunicării o copie a chitanței (Str. Traian Lalescu nr. 2a etajul III, sala C 301).

IMPORTANT!
Studenților care nu au achitat prima rată până în data de 13.09.2019, li se va anula statutul de admis, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2019.

CAZARE
Informații legate de cazarea studenților în căminele UPT


Informaţii Admitere Facultatea de 
Ştiinţe ale Comunicării

Decanat: Tel. 0256-40.40.11; Fax: 0256-40.40.13
Secretar şef facultate: Angela Tripşa
Secretară Decanat: Carmen Galdea
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informații admitere Licență 2019 UPT