Sesiunea - septembrie 2018

Facultatea de Științe ale Comunicării organizează sesiunea de admitere la programele de master, în intervalul 17.09-19.09.2018.

       Programare interviu - 20.09.2018, orele 8.30 - 10.08

       Admiși pe opțiuni, după interviu
       Candidați în așteptare

 
Sesiunea - iulie 2018

Facultatea de Științe ale Comunicării organizează sesiunea a II-a de admitere la programele de master, în intervalul 12.07-24.07.2018.

 Programare interviu - 23.07.2018
 Lista admiși pe opțiuni, după interviu
 Confirmări: 24.07.2018 - str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C303  

Rezultate finale:


Sesiunea I

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere în anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de master:

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, studiile masterale se desfășoară pe o perioadă de 2 ani.

Masterul interdisciplinar Comunicare, relații publice și media digitală asigură o pregătire avansată în domeniul Științe ale comunicării, prin asocierea domeniilor de licenţă Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Comunicare şi relaţii publice) şi Ştiinţe inginereşti (specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii), în deplină concordanţă cu nevoile şi cerinţele societăţii actuale.

Masterul Comunicare în afaceri asigură formarea profesională superioară în scopul dezvoltării personale și al inserției profesionale a individului și în scopul satisfacerii nevoilor de competență în domeniul comunicării aplicate în sfera economică. De asemenea, pune un accent deosebit pe o educație interdisciplinară și aplicativă a studenților și are ca obiectiv pregătirea acestora în vederea valorificării atât a cunoștințelor de ultimă oră din cele două domenii fundamentale, cel al comunicării și economic, cât și a noilor tehnologii utilizate în comunicarea în mediul de afaceri.

 Repartizarea cifrei de școlarizarea pentru admiterea la ciclul MASTER

 

 Nr.
 crt.

Domeniul de master

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare, relații publice și media digitală
(interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii)

25

23

2

Concurs de dosare, interviu

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare în afaceri

25

22

3

Concurs de dosare, interviu

 

OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat (Anexa 1 - Legenda, Anexa 2)

Criterii evaluare interviu:
           CRPMD   Comunicare, relații publice și media digitală
           CA           Comunicare în afaceri

Calendarul admiterii la studii masterale - sesiunea iulie 2018

 Înscrieri
02.07.2018 - 07.07.2018, orele 10.00-14.00 FSC, et. III, sala C 302

Interviu
(Programarea la interviu va fi afișată pe site în 07.07.2018, ora 18,00)*

CRPMD - 09.07.2018, ora 900

FSC, et. III, sala C 302

CA - 09.07.2018, ora 1300

Afişarea rezultatelor 10.07.2018, ora 17.30 FSC, et. III, sala C 302
Contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului: 10.07.2018, ora 17.30 FSC, et. III, sala C 302
Rezultate finale 10.07.2018, orele 18.00 FSC, et. III, sala C 302

 

*PROGRAMARE INTERVIU MASTER IULIE 2018
        CRPMD     Comunicare, relații publice și media digitală
        CA             Comunicare în afaceri


               Lista admiși pe opțiuni (cu taxă/fără taxă), după interviu: CRPMD     CA
               Lista în așteptare

 • Confirmări runda 1: 10.07.2018, orele 09.00 - 12.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C302
 • Confirmări runda 2: 10.07.2018, orele 13.00 - 15.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C302
 • Confirmări runda 3: 10.07.2018, orele 16.00 - 17.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C302

             Lista finală admiși pe opțiuni - master iulie 2018

 Acte necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere

 • Diploma de licenţă/diplomă echivalentă în original, însoțită de suplimentul la diplomă (provizoriu se acceptă copie legalizată, cu precizarea că diploma în original trebuie predată în etapa de confirmări); pentru absolvenţii 2017 se acceptă Adeverinţa substitut în original sau copie legalizată/autentificată de comisia de admitere a facultății;
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată) și foaia matricolă liceu (original sau copie legalizată/autentificată de comisia de admitere a facultății);
 • Certificat de naştere – copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultății;
 • Copie act de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1 sau un tip echivalent, din care să rezulte aptitudinea medicală a candidatului pentru domeniul la care s-a înscris;
 • Trei fotografii color tip diplomă;
 • Acte pentru scutirea de taxă de înscriere (de ex. copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor/unui părinte – erou în Revoluţia din 1989, adeverinţă de la casa de copii etc.);
 • În cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2017, declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de un notariat, privind nefinanţarea / finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea unor studii universitare de masterat.
 • Pentru candidaţii care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, actele pot fi prezentate în copii legalizate la notar.

Important!

 • Candidații care doresc să se înscrie on-line au posibilitatea de a transmite actele mai sus menționate și electronic, în variantă scanată, cu precizarea că actele în original trebuie predate în etapa de confirmări.
 • Pentru informaţii detaliate privind dosarului de înscriere, a se consulta Art. 14. Condiţii înscriere la concurs, Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la Universitatea Politehnica Timişoara.

Înscriere on-line

Formula de calcul a mediei finale de admitere

Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k) / 5

unde:
Ma = media finală de admitere
Mm = media la licenţă
Ni = nota de apreciere sintetică (prestaţia la interviu)
K = coeficient între 0 şi 5, în funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat
Valorile pentru K se găsesc în Anexa 1 și Legendă
 

În cazuri specifice, candidaţii au posibilitatea de a susține proba de interviu prin Skype.
ID Skype: admitere crpmd

Solicitările se transmit Decanatului Facultății de Științe ale Comunicării în perioada 03.07.2018 - 07.07.2018 pentru sesiunea iulie 2018 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C302), în scris sau on-line, pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
Tel.: 0256/40.40.11
www.sc.upt.ro
Secretar şef Decanat: Angela TRIPŞA
Secretară Decanat: Carmen GALDEA

Informații Admitere UPT Master 2018