Departamentul de Comunicare şi Limbi străine din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara îşi desfăşoară activitatea în două direcţii. În cadrul uneia, pregăteşte specialişti în comunicare şi relaţii publice şi în traducere şi interpretare. Prin cealaltă, contribuie la formarea viitorilor ingineri prin predarea limbilor străine – engleză, franceză şi germană – la facultăţile Universităţii Politehnica.

Precursoarea actualului Departament a fost Catedra de limbi moderne, o catedră cu tradiţie în Universitate, care, la începuturi, a asigurat doar predarea limbilor moderne: rusă, franceză, engleză şi germană, solicitate de contextul politic al României.
Începând cu anul 1991, Catedra s-a dovedit extrem de dinamică, lărgindu-şi aria de competenţe şi activităţi, aliniate la noile cerinţe ale societăţii. Din acel an, cadrele didactice s-au angajat în proiecte de dezvoltare a didacticii limbilor străine şi au participat la stagii de perfecţionare în diferite universităţi occidentale: din Lancaster, prin proiectul PROSPER (1991-1996) coordonat de Consiliul Britanic Bucureşti, din Bruxelles (Belgia), Moulhouse (Franța), Florenţa (Italia) şi München (Germania).

În 1992 Catedra a devenit partener în programul Tempus JEP 3181/1992, alături de Institut Libre „Marie Haps” din Bruxelles, Institut Catholique de Paris, Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction, Franţa şi Universitatea din Germersheim, Germania. Rezultatul proiectului a fost înfiinţarea, în septembrie 1993, a Colegiului de Comunicare Profesională, ca formă scurtă de învăţământ universitar, care a dat zonei de vest a ţării, până în anul 2005, 652 de interpreţi profesionali, specialişti în traducere şi comunicare.

Din anul 2002, printr-o Hotărâre de Guvern privitoare la specializări din învăţământul superior, Colegiul de Comunicare Profesională şi-a schimbat profilul, urmărind să pregătească funcţionari superiori pentru administraţia publică locală. Noul program de studii, Administraţie publică, cerea adaptarea planului de învăţământ la alte obiective didactice, schimbarea unor discipline şi, totodată, a componenţei corpului profesoral, fapt pentru care, ulterior, programul a fost preluat de Catedra de ştiinţe economice şi socio-umane din cadrul Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi.

În toamna anului 2003, catedra şi-a extins din nou aria preocupărilor didactice, înfiinţând programul de studii Comunicare socială şi relaţii publice, ca formă lungă de învăţământ superior, care a devenit program de studii de licenţa, prin reforma curriculară iniţiată în anul universitar 2005/2006. Programul s-a dezvoltat de la an la an, numărul de studenţi evoluând în linie ascendentă de la 56 în anul universitar 2003-2001 la 106 în anul universitar 2009-2010.

În anul universitar 2008/2009, la Departamentul de Comunicare şi Limbi străine s-a înființat şi programul de studii de licenţă Traducere şi interpretare, care pregăteşte traducători şi interpreţi pentru domeniile economic, politic, administrativ, juridic, medical, turistic şi educaţional.

Începând cu anul 2000, Departamentul de Comunicare şi Limbi străine a oferit studenţilor de la programele de studii avute în derulare posibilitatea efectuării unor stagii temporare la universităţi din spaţiul UE, prin programul SOCRATES/ERASMUS, pe baza Acordurilor Bilaterale cu Haute Ecole Leonardo da Vinci, Bruxelles (2000-2005), Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction, Paris (2004-2005), Haute Ecole Léon-Eli Troclet, Liège (2005-2011), Universität des Saarlandes, Saarbrucken (2006-2010), Humboldt Universität zu Berlin (2008-2011) şi Università degli Studi di Palermo (2009-2013). De aceste programe au beneficiat 24 de studenţi outgoing şi 6 studenţi incoming. Totodată, 6 cadre didactice din Departament au efectuat mobilităţi în cadrul aceloraşi programe, iar Departamentul a primit vizita altor 7 cadre didactice.

Cadrele didactice din Departament își desfășoară activitatea de cercetare în următoarele domenii de cercetare: comunicare; relații publice; teoria, practica şi didactica traducerii; terminologie; analiza discursului; teoria, practica şi didactica interpretării; și didactica limbii străine. Activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare a membrilor Departamentului este organizată prin planuri de cercetare și s-a desfășurat de-a lungul anilor prin numeroase contracte și granturi naționale și internaționale.

Rezultatele cercetărilor sunt prezentate pe larg în rapoartele anuale de cercetare.

Conferinţa cu participare internaţională, Comunicare profesională si traductologie, organizată de departament începând cu anul 2001 a ajuns în prezent la a 8-a ediţie (aprilie 2013). Conferinţa reuneşte la fiecare ediţie aproximativ 100 de specialişti din domeniile comunicării profesionale și traductologiei din ţară şi străinatate, cu scopul de a continua şi dezvolta schimbul de idei pe următoarele teme: comunicare profesională: probleme şi soluţii; contribuţia lingvisticii la cunoaşterea comunicării; teoria şi didactica traducerii: rolul acestora în comunicare. Lucrările prezentate sunt supuse procesului de selecție pentru a fi publicate în volumul dedicat conferinţei, Professional Communication and Translation Studies, indexat în EBSCO, Index Copernicus, getCITED şi WorldCat.

Pe langă volumul conferinţei, departamentul editează de asemenea Seria Limbi Moderne a Buletinului Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara. Seria Limbi Moderne a ajuns la vol. 12 / 2013, este publicată anual şi este indexată în bazele de date internaţionale Ebsco și MLA.

În cadrul evaluării universităților românești, realizată în 2011 de către Asociația Universităților Europene (EUA), programele derulate de către DCLS au fost încadrate în categoria valorică B. Această apreciere, precum și dinamica dezvoltării programelor de studii și cercetare au motivat decizia conducerii Universității de a înființa, la 1 octombrie 2011, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, care coordonează în prezent programele de studii „Comunicare şi relaţii publice”, respectiv „Limbi moderne aplicate”, la ciclul licenţă, şi „Comunicare, relaţii publice şi media digitală”, la ciclul masterat.