Admitere Licenţă sesiunea septembrie 2015

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea Politehnica Timişoara

 

Rezultatele concursului de admitere licenta sesiunea septembrie 2015

 

Locuri disponibile pentru admiterea la ciclul Licență

- sesiunea septembrie 2015 -

 

Nr.

crt.

DOMENIUL DE LICENŢĂ

SPECIALIZAREA

NR. LOCURI SPECIALIZARE

NR. LOCURI FĂRĂ TAXĂ

NR. LOCURI

CU TAXĂ

TIP DE CONCURS

1.

Limbi moderne aplicate -învățământ cu frecvență 

Traducere şi interpretare

20

12

8

Concurs de dosare

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență 

Comunicare şi relaţii publice - ZI

5

2

3

Concurs de dosare

3.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ la distanță 

Comunicare şi relaţii publice - ID

64

0

64

Concurs de dosare

 


Formula de calcul pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în anul universitar 2015-2016, la ciclul licenţă

M = b, unde b = media la bacalaureat

 

Metodologie admitere licență septembrie 2015     Anexa 1        Anexa 2            Anexa 3

Taxe de înscriere admitere 2015

Taxe de scolarizare in regimul de studii cu taxa în anul universitar 2015-2016

 

Calendarul Admiterii la studii universitare de licenţă

pentru sesiunea septembrie 2015

 

Înscriere Candidaţi:

04.09.2015 - 09.09.2015, orele 9.00-14.00

Rezultatele concursului:

10.09.2015, ora 10.00

Confirmări Runda I:

10.09.2015 - orele 10.00-14.00

11.09.2015, orele 10.00-16.00

Afişare rezultate Runda II:

12.09.2015, ora 10.00

Confirmări Runda II:

12.09.2015, orele 10.00 – 14.00

13.09.2015, orele 10.00 – 12.00

Afişare rezultate Runda III:

13.09.2015, orele 16.00

Confirmări Runda III:

13.09.2015, orele 16.00 - 18.00

Rezultatele Finale:

13.09.2015, orele 20.00

       

 ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

 

Acte dosar înscriere 

A. Candidaţi bacalaureaţi promoţia 2015

 1. Fişa de înscriere (de la comisia de admitere a facultăţii
 2. Diploma de bacalaureat / Adeverinţă – original sau copie legalizată (în etapa de confirmăriprogramată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă).
 3. Foaie matricolă – original sau copie legalizată 
 4. Copie act de identitate 
 5. Certificat de naştere, copie legalizată 
 6. Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. + situaţia vaccinărilor la zi
 7. Trei fotografii color tip diplomă
 8. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultății, dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: “taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea de Științe ale Comunicării, sesiunea septembrie 2015, pentru ...” (se va menționa numele candidatului)
 9. *Acte scutire taxă de înscriere (după caz, cf. art. 23 şi 24, lit. h. Metodologie admitere)
 10. **Acte care atestă cunoaşterea limbilor străine care se vor studia pe durata studiilor de licență (2 limbi străine dintre limbile engleză, franceză, germană) 

B. Candidaţi studenţi / licenţiaţi / bacalaureaţi promoţii înainte de 2015

    1– 10 Cf. pct. A

   11. Diplomă de licenţă şi foaie matricolă – original / copie legalizată (candidaţi deja studenţi)

    12. Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială (candidaţi deja studenţi)

    13. Declaraţie notarială privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului (candidaţii   studenţii vor preciza universitatea/facultatea şi numărul semestrelor finanţate; candidaţii bacalaureaţi înainte de 2015 vor preciza că nu au deţinut calitatea de student).

*Acte pentru scutirea de taxa de înscriere

 • Candidaţi orfani de ambii părinţi –  Copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor
 • Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii
 • Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui
 • Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –  Copie legalizată după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală
 • Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar  - Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui
 • Angajaţi ai UPT - Adeverinţa de angajat al UPT.

**Acte care atestă cunoaşterea limbilor străine

 • Candidaţii vor prezenta la înscriere documente justificative care atestă cunoaşterea limbilor străine pentru care optează (2 limbi străine dintre limbile engleză, franceză, germană) - unul dintre următoarele documente:
  • Foaia matricolă;
  • Adeverinţă  care să ateste faptul că au urmat minim 4 ani de studii, în timpul învăţământului preuniversitar, limbile străine pentru care optează (2 limbi străine dintre limbile engleză, franceză sau germană); 
  • Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în limba străină (engleză, franceză, germană);
  • Certificat de competenţă lingvistică.