Sesiunea iulie 2019

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere în anul universitar 2019-2020 la programele de studii universitare de master:

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, studiile masterale se desfășoară pe o perioadă de 2 ani.

Masterul interdisciplinar Comunicare, relații publice și media digitală asigură o pregătire avansată în domeniul Științe ale comunicării, prin asocierea domeniilor de licenţă Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Comunicare şi relaţii publice) şi Ştiinţe inginereşti (specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii), în deplină concordanţă cu nevoile şi cerinţele societăţii actuale.

Masterul Comunicare în afaceri asigură formarea profesională superioară în scopul dezvoltării personale și al inserției profesionale a individului și în scopul satisfacerii nevoilor de competență în domeniul comunicării aplicate în sfera economică. De asemenea, pune un accent deosebit pe o educație interdisciplinară și aplicativă a studenților și are ca obiectiv pregătirea acestora în vederea valorificării atât a cunoștințelor de ultimă oră din cele două domenii fundamentale, cel al comunicării și economic, cât și a noilor tehnologii utilizate în comunicarea în mediul de afaceri.

 Repartizarea cifrei de școlarizarea pentru admiterea la ciclul MASTER

 

 Nr.
 crt.

Domeniul de master

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare, relații publice și media digitală
(interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii)

25

23

2

Concurs de dosare, interviu

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare în afaceri

25

22

3

Concurs de dosare, interviu

 

OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de master (Anexa 1 - Legenda, Anexa 2)

Criterii evaluare interviu:
           CRPMD   Comunicare, relații publice și media digitală
           CA           Comunicare în afaceri

Taxe de admitere pentru anul universitar 2019-2020 (HCA11/06.03.2018)

Taxe de studii pentru anul universitar 2019-2020 (HCA 12/06.03.2018)

Calendarul admiterii la studii masterale - sesiunea iulie 2019

 Înscrieri
01.07.2019 - 18.07.2019

Sălile și reperele orare se vor afișa în timp util.

Interviu
(Programarea la interviu va fi afișată pe site)*

CRPMD - 19.07.2019

CA - 19.07.2019

Rezultatele concursului
22.07.2019, ora 10.00
Contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului: 22.07.2019, ora 10.30

Definitivarea rezultatelor 
(runde de confirmări)

22.07.2019, ora 10.00 - 24.07.2019, orele 16.00

 

*PROGRAMARE INTERVIU MASTER IULIE 2019
        CRPMD     Comunicare, relații publice și media digitală
        CA             Comunicare în afaceri


               Lista admiși pe opțiuni (cu taxă/fără taxă), după interviu:
               Lista în așteptare

 • Confirmări runda 1:
 • Confirmări runda 2:
 • Confirmări runda 3:

             Lista finală admiși pe opțiuni - master iulie 2019

 Acte necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere

 • Diploma de licenţă/diplomă echivalentă în original, însoțită de suplimentul la diplomă (provizoriu se acceptă copie legalizată, cu precizarea că diploma în original trebuie predată în etapa de confirmări); pentru absolvenţii 2018-2019 se acceptă Adeverinţa substitut în original sau copie legalizată/autentificată de comisia de admitere a facultății;
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată) și foaia matricolă liceu (original sau copie legalizată/autentificată de comisia de admitere a facultății);
 • Certificat de naştere – copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultății;
 • Copie act de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1 sau un tip echivalent, din care să rezulte aptitudinea medicală a candidatului pentru domeniul la care s-a înscris;
 • Trei fotografii color tip diplomă;
 • Acte pentru scutirea de taxă de înscriere (de ex. copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor/unui părinte – erou în Revoluţia din 1989, adeverinţă de la casa de copii etc.);
 • În cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2019, declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de un notariat, privind nefinanţarea / finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea unor studii universitare de masterat.
 • Pentru candidaţii care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, actele pot fi prezentate în copii legalizate la notar.

Important!

 • Candidații care doresc să se înscrie on-line au posibilitatea de a transmite actele mai sus menționate și electronic, în variantă scanată, cu precizarea că actele în original trebuie predate în etapa de confirmări.
 • Pentru informaţii detaliate privind dosarului de înscriere, a se consulta Art. 14. Condiţii înscriere la concurs, Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la Universitatea Politehnica Timişoara.

Înscriere on-line

Formula de calcul a mediei finale de admitere

Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k) / 5

unde:
Ma = media finală de admitere
Mm = media la licenţă
Ni = nota de apreciere sintetică (prestaţia la interviu)
K = coeficient între 0 şi 5, în funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat
Valorile pentru K se găsesc în Anexa 1 și Legendă
 

În cazuri specifice, candidaţii au posibilitatea de a susține proba de interviu prin Skype.
ID Skype: admitere crpmd

Solicitările se transmit Decanatului Facultății de Științe ale Comunicării în perioada 03.07.2019 - 16.07.2019 pentru sesiunea iulie 2019 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C302), în scris sau on-line, pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
Tel.: 0256/40.40.11
www.sc.upt.ro
Secretar şef Decanat: Angela TRIPŞA
Secretară Decanat: Carmen GALDEA

Informații Admitere UPT Master 2019